IT Change Manager

ORGANISATIE

Ressorteert onder IT Service Management team lead, die rapporteert aan Manager IT Operations.

 

DOEL

De IT Change  Manager heeft een centrale rol in de aansturing bij het al dan niet doorvoeren van changes, volgens de op

ITIL-gebaseerde standaard processen en procedures.

De IT Change Manager zorgt ervoor dat, bij changes, de impact op de IT-dienstverlening wordt geminimaliseerd, de correcte goedkeuringen van zowel business als IT opgemaakt zijn, alsook de nodige documentatie die aantoont dat het risico van de change correct is ingeschat.

De IT Change Manager heeft een goed inzicht in de prioriteiten en de urgentie van te door te voeren changes, en weet de benodigde resources te claimen.

 

HOOFDACTIVITEITEN

Staat in voor het change beheer:

 • Procesmatig aanspreekpunt voor interne en externe partijen.
 • Bewaakt het proces op operationeel niveau.
 • Overlegt regelmatig met betrokken coördinatoren, het lijnmanagement van de betrokken afdelingen/teams alsmede de proceseigenaren van andere ITIL-processen.
 • Plant en bewaakt de kwaliteit en resultaten van het change management proces.
 • Is verantwoordelijk voor juiste registratie, consistentie en actualiteit van de procesadministratie in het service management systeem (actueel Topdesk).
 • Is verantwoordelijk voor rapportage over het proces.
 • Faciliteert, instrueert en coacht de mensen met een uitvoerende rol binnen het proces.
 • Adviseert gevraagd en ongevraagd terzake, en doet verbetervoorstellen (inclusief aanpak en middelenraming)

m.b.t. trends en de oplossing van veranderingen.

Draagt zorg voor het proces management mbt change proces:

 • Verzorgt de inrichting van het change management proces door het opstellen van procedures en bewaakt de correcte toepassing van deze procedures.
 • Organiseert het Change Advisory Board (CAB) en zorgt dat deelnemers de nodige documenten kunnen raadplegen.
 • Adviseert de teamleader IT Service Management over verbetering van het proces.
 • Implementeert goedgekeurde verbeteringen aan het proces.
 • Levert managementinformatie aan management IT Operations.
 • Bewaakt de voortgang van actiepunten ter verbetering van het proces.
 • Stemt de koppelvlakken af met de andere (bedrijfs) processen.
 • Signaleert sterkten en zwakten in de huidige werkwijze van het Change Management proces.
 • Definieert globale eisen aan de uitvoeringsprocessen op basis van de Service Level Agreement met de klant. Dit gebeurt in samenspraak met Service Level Management in IT Operations.
 • Vertaalt de globale eisen naar meetbare doelen voor de Change Management proces.
 • Voert verbeteringen door tijdens het uitvoeren van de processen.
 • Stelt werkinstructies, checklisten en handleidingen op.
 • Bewaakt de integriteit en het juist gebruik van het Service Management tool in zake change management.
 • Borgt de doelstellingen van de SLA in het uit te voeren Change Management proces.
 • Fungeert als back-up voor andere leden binnen het IT Service Management.

 

CRITERIA

Verantwoordelijkheidsbereik

 • Minimaliseren van impact van changes op IT-dienstverlening, en zo op de dienstverlening van de klant.
 • Bijstaan van het IT Operations management i.v.m. de uitbouw van de IT dienstverlening.
 • Conceptuele bijdrage tot de te volgen strategieën en –methodologieën.
 • Correcte en tijdige rapportering naar het management.
 • Evolutief onderhoud van bestaande IT-dienstverlening en ontwikkeling van nieuwe diensten.
 • Implementatie van diverse veranderingen.
 • Begeleiding nieuwe medewerkers.

Kennis en complexiteit

 • Relevante werkervaring van 5 jaar.
 • Kennis van IT infrastructuur, IT standaarden.
 • Kennis van de algemene en de IT strategie van de organisatie.
 • Kennis van ITIL-uitgangspunten en –procedures.
 • Kennis van project governance.
 • Kennis van de structuur, de interne procedures en de werkprocessen van de organisatie.
 • Kennis van de courante software (MS Office).
 • Kennis van het Nederlands, het Frans en van het Engels (gesproken/geschreven).

Probleemoplossing

 • Is zelfstandig in het organiseren van de uitvoering van taken binnen Change Management.
 • Is in staat om bevoegdheden en verantwoordelijkheden in en rondom het team op een positieve manier vorm te geven.
 • Is in staat om constructief te onderhandelen over verdelingsvraagstukken als implementatietijd, te alloceren

resources en budget.

 • De korte termijn-doelstellingen waarmaken zonder de lange termijn-doelstellingen uit het oog te verliezen.
 • Het realiseren van de vooropgestelde strategie binnen de beperkte budgettaire mogelijkheden.
 • Is gebonden aan de uitgestippelde strategie en de daaraan gekoppelde werkbudgetten.
 • Doet beroep op de leidinggevende als klankbord voor het stellen van prioriteiten om de continuïteit te bewaren en voor algemeen strategie-overleg.

Communicatie

Interne contacten:

 • Frequent overleg met andere proceseigenaren.
 • Frequent overleg met de interne klanten in een klantenoverleg.
 • Frequent contact met management van de organisatie betreffende de te volgen IT strategie en de uitwerking van de IT-dienstverlening.

Externe contacten

 • Contacten met partners en leveranciers in het kader van Change Management.

 

2019-04-05T13:23:04+00:00